Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności zawiera informacje o celach i sposobach przetwarzania przez Fundacja danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z serwisów internetowych Fundacji, chyba że dany serwis internetowy posiada dedykowaną politykę prywatności.
 2. Wydawcą i administratorem serwisów internetowych jest Fundacja.
 3. W Polityce Prywatności Fundacji, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających lub korzystających z jej serwisów internetowych, określa również szczegółowe zasady, w oparciu o które przetwarzane są w nich dane osobowe.
 4. Fundacja zapewnia możliwość korzystania z serwisów internetowych w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych treści oferowanych za ich pośrednictwem niezbędne jest podanie danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z jej serwisów internetowych i powiązanych z nimi e-usług w postaci wypełnienia elektronicznego formularza czy też wsparcia finansowego za pośrednictwem platformy płatności elektronicznej.

II. Cele polityki

 1. Celem Polityki jest:
 • Uświadomienie Użytkownika, w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, tak aby Użytkownik mógł samodzielnie, swobodnie i świadomie decydować o tym, czy skorzysta z serwisów internetowych Fundacji;
 • Ogólne określenie, w jaki sposób i w jakim zakresie Fundacja zbiera dane osobowe Użytkownika oraz do jakich celów te dane wykorzystuje;
 • Poinformowanie Użytkownika o przysługujących mu prawach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Określenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Mając na względzie zaufanie Użytkownika serwisów internetowych Fundacji i powiązanych z nimi usług, Fundacja przykłada należytą staranność do tego, aby dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

III. Słownik

 1. Wyrażenia i terminy

Wyrażenia i terminy użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im jak poniżej:

 1. Administrator (danych osobowych) lub –  to Fundacja Zielona, ul. Zana 11A, 20-601 Lublin.
 2. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Inspektor ochrony danych – to osoba wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania Administratorowi w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych i wydanych przez niego Polityk oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla Użytkownika i organu nadzorczego;
 4. Przetwarzanie – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Użytkownik – to osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisów internetowych Fundacji i powiązanych z nimi usług.
 1. Akty prawne
  Użyty w Polityce Prywatności skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Fundacja podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym, w szczególności nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem ich, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych uwzględnienia się następujące atrybuty bezpieczeństwa, tj.:
 • poufność – rozumiana jako ochrona danych osobowych przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom nieuprawnionym,
 • integralność – rozumiana jako ochrona danych osobowych przed ich nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – rozumiana jako zapewnienie dostępu do danych osobowych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
 1. Każda osoba wykonująca pracę bądź świadcząca usługi na rzecz Fundacji i mająca dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązana do zachowania poufności.
 2. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Fundacji w związku z korzystaniem serwisów internetowych Fundacji i powiązanych z nimi usług, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika Fundacja kieruje się następującymi zasadami:
 • Zgodności z prawem – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane z poszanowaniem przesłanek legalności wynikających z art. 6, art. 9 i art. 10 Rozporządzenia RODO; 
 • Rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika, w szczególności poprzez prawidłową realizację obowiązków informacyjnych;
 • Ograniczenia celu przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, przy czym dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami;
 • Minimalizacji danych – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • Prawidłowości – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, tym samym dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostają niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem że wdrożone są środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Rozporządzenia RODO w celu ochrony praw i wolności Użytkownika oraz z zastrzeżeniem, że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 • Integralności i poufności – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • Dostępności – co oznacza, że dane osobowe Użytkownika muszą być zabezpieczone przed ich zniszczeniem, a działanie serwisów internetowych Fundacji i powiązanych z nimi usług ma zapewnić, aby dane osobowe były dostępne dla osób upoważnionych wtedy, gdy je potrzebują lub w odpowiednim do potrzeb czasie.

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane kontaktowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zielona, ul. Zana 11A, 20-601 Lublin, z którym można skontaktować się:
 • na adres e-mail: biuro@fundacjazielona.pl
 • na stronie www.fundacjazielona.pl wykorzystując formularz kontaktowy.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 • na adres e-mail: biuro@fundacjazielona.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

prawa podatkowego;
prawa rachunkowego;
ustawy o fundacjach;
ustawy o dostępie do informacji publicznej;
ochrona żywotnych interesów Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. d) Rozporządzenia RODO), przy czym przed zastosowaniem takiej podstawy przetwarzania danych, dokonana zostanie wnikliwa ocenia każdego przypadku z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, a przede wszystkim niemożności zastosowania pozostałych podstaw przetwarzania.

B.4.    Prawnie uzasadnione interesy Administratora

 • Podstawa prawna w postaci prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO) ma zastosowanie w przypadku, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika nie mają pierwszeństwa przed interesami Fundacji.
 • Fundacja może przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów w szczególności w celu:
  • obsługi zapytań innych niż dotyczących informacji marketingowych;
  • wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Użytkownika przez Fundację w związku z wydarzeniami, eventami, akcjami i przedsięwzięciami, jakie były podejmowane w ramach działalności statutowej Fundacji, chyba że Użytkownik kontaktuje się z Fundacją telefonicznie;
  • audytowania wewnętrznego oraz dokonywania rozliczeń finansowych;
  • zapewnienia, że produkty lub usługi Fundacji dostarczane są zgodnie z prawem oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć;
  • realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia badań analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić optymalizację procesów obsługi Użytkownika serwisów internetowych Fundacji. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze;
  • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i obsługi reklamacji oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa;
  • realizacji praw Użytkownika, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkownika oraz dowodów na ich obsługę;
  • prowadzenia i zarządzania serwisami internetowymi Fundacji;
  • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści związanych z serwisami internetowymi Fundacji.
 1. Odbiorcy danych
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Fundacji, w szczególności w zakresie: usług IT, usług sprzedaży produktów Fundacji, badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, eventów, akcji i przedsięwzięć, archiwizacji, obsługi korespondencji, a także audytorom, czy też profesjonalnym doradcom, agencjom marketingowym. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Fundacji mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.
 • innym podmiotom niekomercyjnym o celach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji na podstawie zawartej umowy.
 • W uzasadnionych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.
 • Zasady przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies.
 • Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych Fundacji, stron serwisów społecznościowych lub do serwisów internetowych podmiotów współpracujących z Fundacją. Przechodząc na serwis internetowy strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
 1. Prawa Użytkowników
 1. Fundacja realizuje prawa Użytkowników serwisów internetowych i powiązanych z nimi usług, a związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. 
 2. Użytkownik ma prawo do:
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • Prawo do informacji w zakresie sposobu przetwarzania jego danych osobowych;
 • Dostępu do danych, czyli otrzymania od Fundacji potwierdzenia, czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Fundacja oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze jego szczególną sytuacją, jeśli Fundacja przetwarza dane osobowe w oparciu o jej uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne). W taki przypadku Fundacja zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad interesami Użytkownika lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy uzasadniony interes Fundacji). W każdym przypadku sprzeciw lub wycofanie zgody w tym zakresie spowoduje, że Fundacja zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach;
 • Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że jest dozwolone prawem lub jest to niezbędne do wykonania umowy lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji;
 • Usunięcia danych osobowych przez Fundacja („prawo do bycia zapomnianym”) z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 17 Rozporządzenia RODO, w szczególności w związku z realizacją przez Fundacja celów dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika;
 • Przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy i tylko w sposób zautomatyzowany;
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie, 00-193, przy ul. Stawki nr 2.
 • Wniosek o realizacje prawa Użytkownika zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Użytkownik zostanie poinformujemy. W konsekwencji do momentu realizacji żądania wniosku Użytkownik może otrzymać od Fundacji informacje, z których zrezygnował cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.
 • Mając na względzie konieczność zapewnienia poufności danych Użytkownika, składając wniosek należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail, a w przypadku wniosku pisemnego adres do korespondencji). W celu zapewnienia sprawniejszej obsługi wniosku, jeżeli wniosek dotyczy korzystania z serwisów internetowych Fundacji należy podać adres serwisu internetowego lub informację o usłudze świadczonej poprzez serwis Fundacji oraz treść żądania. Ponadto w celu realizacji niektórych wniosków Fundacja może potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość Użytkownika.
 1. Prywatność dzieci
 • Formularz elektroniczny, w którym Użytkownik serwisów internetowych Fundacji podaje dane osobowe, jest skierowany do osób pełnoletnich.
 • Fundacja nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.
 • Wyrażona przez Użytkownika zgoda wywiera skutek prawny dla osób powyżej 16 roku życia lub po przedstawieniu zgody rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli dopuszczają to przepisy prawa.
 • Jeśli Użytkownik ma mniej niż 16 lat, nie powinien udzielać Fundacji żadnych informacji. 
 • Jeśli Fundacja poweźmie informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała jej dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzica lub prawnego opiekuna, nie będzie przetwarzać takich danych.
 1. Wycofanie zgody
 • Wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie tradycyjnej (papierowej) na adres Fundacji (dane kontaktowe w ust. III lit. A pkt 1. Polityki Prywatności) bądź za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.
 • W innych przypadkach pozyskanych przez Fundacja zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej.
 • Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami, przy czym jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymanie odpowiedzi, czy też zaproszeń np. na wydarzenia, eventy, akcje, czy też przedsięwzięcia Fundacji.
 • Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.
 • W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies.
 1. Przechowywanie danych
 • Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
 • W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą do czasu jej cofnięcia.
 • W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.
 • Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Fundacji informacji, jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, a brak ich podania może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub korzystania z niektórych usług, takich jak np. newsletter.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. w przypadku darowizny lub wolontariatu), a Użytkownik nie poda swoich danych, nie będziemy mogli ani zawrzeć, ani wykonać takiej umowy.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może występować w przypadku kierowania do Użytkownika określonych komunikatów marketingowych oraz przedstawienia oferty produktów lub usług Fundacji dostosowanych do jego potrzeb, w szczególności zaś informacji o wydarzeniach, eventach, akcjach i przedsięwzięciach, jakie będą podejmowane w ramach działalności statutowej Fundacji. Decyzje będą podejmowane w szczególności na podstawie danych geolokalizacyjnych. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia preferencji lub potrzeb Użytkownika.
 • Profilowanie marketingowe nie ma wpływu na sytuację prawną Użytkowników.
 • Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec profilowania marketingowego, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

VI. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

VII. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisów internetowych Fundacji, Fundacja gromadzi także dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies. 
 • Informacje na temat logów systemowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Cookies Fundacji.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia oferty.
 • O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności Fundacja będzie informowała stosownym komunikatem na swoich serwisach internetowych.